Nedlæggelse af Thorsager Renseanlæg og pumpning af spildevand til Mørke Renseanlæg samt separatkloakering af Thorsager Syd

Spildevand

Nedlæggelse af Thorsager Renseanlæg

Thorsager Renseanlæg er nedslidt, og som en del af Syddjurs Kommunes Spildevandsplan er det vedtaget, at renseanlægget skal nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Mørke Renseanlæg.

Thorsager Renseanlæg bliver erstattet af ny pumpestation, der pumper spildevandet i en ny pumpeledning til Thorsager Nord. Her etableres ligeledes en ny pumpestation, som pumper spildevandet i ny pumpeledning videre til rensning på Mørke Renseanlæg. Undervejs vil spildevandet fra Dagstrup blive pumpet ind på den nye pumpeledning og ligeledes blive pumpet til rensning på Mørke Renseanlæg.

Idet størstedelen af Thorsager har fælles kloak, hvor regnvand og spildevand løber i den samme rørledning, er det nødvendigt at etablere et bassin i forbindelse med pumpestationen på Thorsager renseanlæg. Bassinet skal under regn opmagasinere blandet regnvand og spildevand, så vandet kan pumpes med en jævn mængde til Mørke Renseanlæg.

Af skitserne nedenunder fremgår placeringen af de nye pumpestationer samt veje, stier og private arealer, som bliver berørt af etableringen af de nye pumpeledninger.

Skitse 1a Bassin, pumpestation og pumpeledning fra Thorsager Renseanlæg til StationsvejSkitse 1a Bassin, pumpestation og pumpeledning fra Thorsager Renseanlæg til Stationsvej. Link til PDF udgave: Thorsager_RA_Oversigtsplan_hjemmeside_rev1.pdf

 

Skitse 1b Pumpestation Thorsager Nord og afskærende pumpeledning fra Stationsvej til Mørke Renseanlæg

Skitse 1b Pumpestation Thorsager Nord og afskærende pumpeledning fra Stationsvej til Mørke Renseanlæg. Link til PDF udagve: Thorsager_NORD_Oversigtsplan_hjemmeside.pdf

 

Separatkloakering af Thorsager Syd

I Syddjurs Kommunes Spildevandsplan er det sammen med nedlæggelse af Thorsager Renseanlæg besluttet at separere området Thorsager Syd. På skitsen nedenunder fremgår de berørte veje.

Ejendomme, der er omfattet af separeringen, har modtaget et informationsbrev med varsling iht. §12 og information om geotekniske undersøgelser samt fotoregistrering.

Der vil senere, når der er valgt en entreprenør, blive udsendt et nyt informationsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen vil vise vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Skitse 2 Veje, stier og private arealer som berøres af separatkloakeringen af Thorsager Syd samt placering af regnvandsbassinSkitse 2 Veje, stier og private arealer som berøres af separatkloakeringen af Thorsager Syd samt placering af regnvandsbassin. Link til PDF udgave: Thorsager Syd Oversigtsplan_hjemmeside.pdf

 

Hvorfor skal kloaksystemet separeres.
Når det regner meget, har systemer, der både afleder og renser regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene.

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Thorsager Syd er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbet Vældbækken og samtidigt reducere vandmængden, der i forbindelse med nedlæggelsen af Thorsager Renseanlæg skal pumpes til Mørke renseanlæg.

 

Separatkloakeringen.
De ejendomme, der bliver berørt af separatkloakeringen, fremgår af vedlagte skitse. Det drejer sig om vejene Thorsgade, Ulvedalsvej, Vimmelskaftet, Havrevænget og Hvedevangen.

Separatkloakeringen omfatter også etablering af et nyt regnvandsbassin. Regnvandsbassinet har til formål at rense og forsinke udledningen af regnvand til Vældbækken.

 

Gravearbejde og afvikling af trafik.
Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger samt trykledninger betyder, at der vil være meget gravearbejde i området.

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune.

Der vil blive foretaget trafikale ændringer/begrænsninger i arbejdsområdet, og der må forventes kortere perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme med bil ikke er muligt. I disse tilfælde vil grundejerne blive kontaktet forud af entreprenøren for nærmere aftale.

 

For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

 

Tidsplan
Under forudsætning af, at Syddjurs Spildevand a/s modtager de ansøgte myndighedstilladelser herunder udledningstilladelse forventes det, at det samlede projekt igangsættes i juni 2021 og afsluttes i juli 2022.

 

Spørgsmål m.v.
Hvis du har spørgsmål til nedlæggelsen af Thorsager Renseanlæg herunder etablering af pumpestationer og pumpeledninger kan du kontakte:

Projektleder Syddjurs Spildevand a/s
Iben Kaagh
Telefon: 87 53 10 02
E-mail: ick@syddjursspildevand.dk

Hvis du har spørgsmål til separatkloakeringen af Thorsager Syd herunder etablering af regnvandsbassin kan du kontakte:

Projektleder Syddjurs Spildevand a/s
Arne Nikolaj Hensen
Telefon: 87 53 10 08
E-mail: anh@syddjursspildevand.dk