Nedlæggelse af Thorsager Renseanlæg og pumpning af spildevand til Mørke Renseanlæg samt separatkloakering af Thorsager Syd

Spildevand

 

Thorsager Renseanlæg bliver erstattet af ny pumpestation, der pumper spildevandet i en ny pumpeledning til Thorsager Nord. Her etableres ligeledes en ny pumpestation, som pumper spildevandet i ny pumpeledning videre til rensning på Mørke Renseanlæg. Undervejs vil spildevandet fra Dagstrup blive pumpet ind på den nye pumpeledning og ligeledes blive pumpet til rensning på Mørke Renseanlæg.

Idet størstedelen af Thorsager har fælles kloak, hvor regnvand og spildevand løber i den samme rørledning, er det nødvendigt at etablere et bassin i forbindelse med pumpestationen på Thorsager renseanlæg. Bassinet skal under regn opmagasinere blandet regnvand og spildevand, så vandet kan pumpes med en jævn mængde til Mørke Renseanlæg.

Af skitserne nedenunder fremgår placeringen af de nye pumpestationer samt veje, stier og private arealer, som bliver berørt af etableringen af de nye pumpeledninger.

Skitse 1a Bassin, pumpestation og pumpeledning fra Thorsager Renseanlæg til Stationsvej

 

Skitse 1b Pumpestation Thorsager Nord og afskærende pumpeledning fra Stationsvej til Mørke Renseanlæg

 

Separatkloakering af Thorsager Syd
Thorsgade, Ulvedalsvej, Ellevvej, Vimmelskaftet, Havrevænget og Hvedevangen

I Syddjurs Kommunes Spildevandsplan er det sammen med nedlæggelse af Thorsager Renseanlæg besluttet at separere området Thorsager Syd. På skitsen nedenunder fremgår de berørte veje.

Ejendomme, der er omfattet af separeringen, har modtaget et informationsbrev med parcelskitse og varsling iht. §12

Parcelskitsen vil vise vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

 

Skitse 2 Veje, stier og private arealer som berøres af separatkloakeringen af Thorsager Syd samt placering af regnvandsbassin

Hvorfor skal kloaksystemet separeres.

Når det regner meget, har systemer, der både afleder og renser regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene.

 

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Thorsager Syd er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbet Vældbækken og samtidigt reducere vandmængden, der i forbindelse med nedlæggelsen af Thorsager Renseanlæg skal pumpes til Mørke renseanlæg.

 

Separatkloakeringen.

De ejendomme, der bliver berørt af separatkloakeringen, fremgår af vedlagte skitse. Det drejer sig om vejene Thorsgade, Ulvedalsvej, Vimmelskaftet, Havrevænget og Hvedevangen.

 

Separatkloakeringen omfatter også etablering af et nyt regnvandsbassin. Regnvandsbassinet har til formål at rense og forsinke udledningen af regnvand til Vældbækken.

 

Entreprenør

Der er afholdt licitation den 24. aug. 2021, hvor lavestbydende var Entreprenørfirma Gert Møller ApS. Der er efter licitationen underskrevet kontrakt med entreprenøren.

 

I fællesskab med entreprenøren vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for de enkelte veje. Der vil løbende blive informeret om denne i takt med projektets fremdrift.

 

Entreprenørfirma Gert Møller ApS kan kontaktes på tlf.nr. 86 25 23 13.

 

Gravearbejde og afvikling af trafik.

Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger samt trykledninger betyder, at der vil være meget gravearbejde i området.

 

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune.

 

Der vil blive foretaget trafikale ændringer/begrænsninger i arbejdsområdet, og der må forventes kortere perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme med bil ikke er muligt. I disse tilfælde vil grundejerne blive kontaktet forud af entreprenøren for nærmere aftale.

 

For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

 

Tidsplan

Idet Syddjurs Spildevand a/s endnu ikke har modtaget den ansøgte udledningstilladelse udskydes arbejdet med den afskærende ledning samt pumpestationer indtil udledningstilladelsen er modtaget.

Separatkloakeringen af Thorsager syd er planlagt til igangsættelse i løbet af uge 36 i år og forventes afsluttet senest d. 2. sept. 2022.

 

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet på hverdage mellem kl. 7 og 18.

 

Spørgsmål m.v.

Hvis du har spørgsmål til nedlæggelsen af Thorsager Renseanlæg herunder etablering af pumpestationer og pumpeledninger kan du kontakte:

 

Projektleder Syddjurs Spildevand a/s

Iben Kaagh

Telefon: 87 53 10 02

E-mail: ick@syddjursspildevand.dk

 

Hvis du har spørgsmål til separatkloakeringen af Thorsager Syd herunder etablering af regnvandsbassin kan du kontakte:

Projektleder Syddjurs Spildevand a/s

Arne Nikolaj Hensen

Telefon: 87 53 10 08

E-mail: anh@syddjursspildevand.dk