Kloakarbejder i Rønde Etape 2, Birkevej, Østre Fasanvej, Engvangen, Anemonevej og Alsikkevej

Spildevand

Kloakarbejder i Rønde

Birkevej, Østre Fasanvej, Engvangen, Anemonevej og Alsikkevej

Som tidligere meddelt blandt andet på vores hjemmeside og i forbindelse med afholdt borgermøde har Syddjurs Kommune besluttet at separere kloaksystemet i Rønde.

Anlægsarbejdet er opdelt i 5 etaper og forløber fra 2018 – 2024. 1. etape er udført og 2. etape er nært forestående og igangsættes i løbet af september 2019. Ejendomme, der er omfattet af 2. etape, har modtaget særskilt orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene og Kalø Vig.

 

Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene og videre til Kalø Vig. I dag udledning af spildevand fra overløb reduceret fra 5 til 3. De resterende udledninger nedlægges i takt med, at kloakken separeres.

 

Når kloakken separeres vil den samtidigt blive dimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

 

Etape 2

Vejstrækninger, som berøres af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegning.

Oversigtstegningen viser 2. etape af separatkloakeringen i Rønde

Entreprenør:

Anlægsarbejdet for 2. etape har været udbudt i licitation og er efterfølgende overdraget til: Entreprenørfirmaet Gert Møller, tlf. nr. 20 80 23 13.

 

Gravearbejde og afvikling af trafik:

Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde gennem Rønde.

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Når disse planer er godkendt, vil de sammen med entreprenørens tidsplan være at finde på vores hjemmeside.

 

For beboere og handlende i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

 

Spørgsmål m.v.:

Hvis du på baggrund af dette brev har spørgsmål kan du kontakte undertegnede på e-mail ick@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 02.

 

Hvis der opstår problemer under udførelsen, kan projektleder Arne N Hensen kontaktes på e-mail anh@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 08.

 

Der vil også være information om anlægsarbejdet på www.syddjursspildevand.dk

 

Hvis du ønsker mere orientering om kloaksepareringen efter, at anlægsarbejdet er igangsat f.eks. oplysninger om status og trafikafvikling er du velkommen til at sende din e-mail adresse til ick@syddjursspildevand.dk og husk at notere navn og adresse. Vi vil herefter ved udsendelse af e-mail løbende orientere om kloakeringsprojektet.

Tidsplan:

Anlægsarbejdet er igangsat i september 2019

Detaljeret tidsplan kan ses på denne pdf fil

2020-09-08 GM REV tidsplan resterende arbejder (2).pdf

 

 

Rådgiver
Navn: 
Iben Christensen Kaagh
Telefon: 
87 53 10 02
Email: 
ick@syddjursspildevand.dk
Projektleder
Navn: 
Arne Nikolaj Hensen
Telefon: 
87 53 10 08
Email: 
anh@syddjursspildevand.dk
Entreprenør
Navn: 
Gert Møller ved Kim Møller
Telefon: 
20 80 23 13
Email: 
info@gertmoller.dk