Kloakarbejder i Rønde Etape 1, Molsvej m.fl.

Spildevand

Molsvej, Parcelvej, Gyden, Gartnervangen, Engblommevej, Hestehavevej og Kaløvej

Sidste nyt:

Igangværende kloakarbejde på Molsvej går ind i en afsluttende fase.
Der udlægges asfalt på strækningen mellem Gartnervangen og Birkevej d. 31/1 -2019.
Lysreguleringen på denne strækning vil stadig fungere, da asfaltarbejdet udføres bag afspærringen.
Fredag d. 1. feb. 2019 anstilles et midlertidigt lysanlæg fra Birkevej mod T-krydset og eksisterende lysanlæg tages ud af drift.
Mandag d. 4. feb. 2019 påbegyndes entreprenørarbejdet på strækningen fra Birkevej op til krydset, se skitse.
Arbejde, der kræver midlertidig lysregulering, forventes afsluttet d. 1. marts 2019.

 

Kan downloades som PDF her: Tidsplan - Rønde etape 1 - 30 - 11 - 18.pdf

 

Som tidligere meddelt blandt andet på vores hjemmeside og i forbindelse med afholdt borgermøde har Syddjurs Kommune besluttet at separere kloaksystemet i Rønde.
Anlægsarbejdet opdeles i 5 etaper og forløber fra 2018 – 2024. 1. etape er nært forestående og igangsættes i løbet af august 2018. Ejendomme, der er omfattet af 1. etape, har modtaget særskilt orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:
Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene og Vigen.
Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene og videre til Vigen. I dag er der fem steder med udledning fra overløb. Disse udledninger nedlægges i takt med, at kloakken separeres. I forbindelse med etape 1 nedlægges to af disse overløb.
Når kloakken separeres vil den samtidigt blive dimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

Etape 1
Vejstrækninger, som i 2018 berøres af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegning.


Oversigtstegning der viser 1. etape af separatkloakeringen i Rønde

Entreprenør:
Anlægsarbejdet for 1. etape har været udbudt i licitation og er efterfølgende overdraget til: Entreprenørfirmaet Gert Møller, tlf. nr. 86 25 20 13.

Gravearbejde og afvikling af trafik:
Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde gennem Rønde.
Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Når disse planer er godkendt, vil de sammen med entreprenørens tidsplan være at finde på vores hjemmeside.

For beboere og handlende i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

Spørgsmål m.v.:
Hvis du på baggrund af denne orientering har spørgsmål kan du kontakte undertegnede på e-mail ick@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 02.

Hvis der opstår problemer under udførelsen, kan projektleder Arne N Hensen kontaktes på e-mail anh@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 08.

Der vil også være information om anlægsarbejdet på www.syddjursspildevand.dk

Hvis du ønsker mere orientering om kloaksepareringen efter, at anlægsarbejdet er igangsat f.eks. oplysninger om status og trafikafvikling er du velkommen til at sende din e-mail adresse til Iben Christensen Kaagh - ick@syddjursspildevand.dk og husk at notere navn og adresse. Vi vil herefter ved udsendelse af e-mail løbende orientere om kloakeringsprojektet. RIng evt. på 8753 1002 eller 8753 1000.

Tidsplan: 
Anlægsarbejdet er planlagt igangsat i august 2018
Entreprenør
Navn: 
Gert Møller ved Kim Møller
Telefon: 
20 80 23 13
Email: 
info@gertmoller.dk
Projektleder
Navn: 
Arne Nikolaj Hensen
Telefon: 
87 53 10 08
Email: 
anh@syddjursspildevand.dk