Kloakarbejder i Rønde – Etape 4: Bækkelundsvej, Strandvejen, Vestre Fasanvej, Vagtelvej og Lillerupvej

Spildevand

Kloakarbejder i Rønde – Etape 4
Bækkelundsvej, Strandvejen, Vestre Fasanvej, Vagtelvej og Lillerupvej

 

Separatkloakering af Rønde
Som tidligere meddelt blandt andet på vores hjemmeside og i forbindelse med afholdt borgermøde har Syddjurs Kommune besluttet at separere kloaksystemet i Rønde og samtidig nedlægge alle overløbsbygværker.

Anlægsarbejdet er opdelt i 5 etaper og forløber fra 2018 – 2027. 1., 2. og 3. etape er udført og etape 4 er i gang. Ejendomme, der er en del af 4. etape, har modtaget et orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde. Naboejendomme er ligeledes orienteret ved et brev.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:
Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene og til Kalø Vig.

Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes via overløbsbygværker direkte til vandløbene og videre til Kalø Vig.

Når kloakken separeres, vil den blive dimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

Etape 4
Vejstrækninger, som berøres af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegninger.


Del 1: Veje der berøres af separatkloakeringen i Rønde - Bækkelundsvej, Strandvejen, Vestre Fasanvej og Vagtelvej.

 

Del 2: Veje der berøres af separatkloakeringen i Rønde - Lillerupvej

 

Entreprenør:
Anlægsarbejdet for 4. etape er overdraget til: Entreprenørfirmaet VAM A/S, tlf. nr. 86 49 23 00

Tidsplan:
Separatkloakeringen af Rønde – Etape 4 er igangsat på Lillerupvej og etape 4 afsluttes senest februar 2023. I fællesskab med entreprenøren vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for de enkelte veje. Der vil løbende blive informeret om denne i takt med projektets fremdrift.

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Gravearbejde og afvikling af trafik:
Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde på ovennævnte veje og kørsel med materialer herunder jord gennem Rønde.

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Når disse planer er godkendt, vil de sammen med entreprenørens tidsplan være at finde på vores hjemmeside.

For beboere og handlende i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

Spørgsmål m.v.:
Hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer under udførelsen, kan du kontakte Iben Kaagh på e-mail ick@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 02.

Hvis du ønsker mere orientering om kloaksepareringen efter, at anlægsarbejdet er igangsat f.eks. oplysninger om status og trafikafvikling er du velkommen til at sende din e-mail adresse til ick@syddjursspildevand.dk og husk at notere navn og adresse. Vi vil herefter ved udsendelse af e-mail løbende orientere om kloakeringsprojektet.

Projektleder
Navn: 
Iben Kaagh
Telefon: 
87 53 10 02
Email: 
ick@syddjursspildevand.dk