Kloakarbejder i Rønde – Etape 3 Glentehøj, Kr. Herskindsvej, Lærkevej, Mosevænget, Moesbakken, Mågevej, Rønne Alle`, Skolevej, Slotsparken og Smouenvej

Spildevand

Asfaltering af Moesbakken, Mosevænget og en del af Skolevej i december 2021

 

Kloaksepareringen i Rønde, etape 3 foregår planmæssigt og tidsplanen overholdes.

 

Hvis vejret holder, foretages  asfaltering den 16.12.2021 – 17.12.2021 af de veje, hvor kloak-arbejdet er færdigt. Det drejer sig om Moesbakken, Mosevænget og en del af Skolevej.

I forbindelse med asfalteringen må det forventes, at vejene afspærres i en kortere periode og hermed afspærres vejadgangen til de enkelte ejendomme. Der vil dog til stadig være gående adgang.

Som tidligere meddelt blandt andet på vores hjemmeside og i forbindelse med afholdt borgermøde har Syddjurs Kommune besluttet at separere kloaksystemet i Rønde.

Anlægsarbejdet er opdelt i 5 etaper og forløber fra 2018 – 2025. 1. og 2. etape er udført og etape 3 er i gang. Ejendomme, der er en del af 3. etape, har modtaget et særskilt orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene og Kalø Vig.

 

Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene og videre til Kalø Vig.

 

Når kloakken separeres, vil den blive dimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

 

Etape 3

Vejstrækninger, som berøres af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegning.

Skitse 1. Veje der berøres af separatkloakeringen i Rønde – Etape 3.

Entreprenør:

Anlægsarbejdet for 3. etape har været udbudt i licitation og er efterfølgende overdraget til: Entreprenørfirmaet VAM A/S, tlf. nr. 86 49 23 00

 

Tidsplan:

Separatkloakeringen af Rønde – Etape 3 er igangsat og forventes afsluttet senest d. 01.07.2022. I fællesskab med entreprenøren vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for de enkelte veje. Der vil løbende blive informeret om denne i takt med projektets fremdrift.

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Tidsplan af 23.09.2021.pdf

Gravearbejde og afvikling af trafik:

Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde gennem Rønde.

 

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Når disse planer er godkendt, vil de sammen med entreprenørens tidsplan være at finde på vores hjemmeside.

 

For beboere og handlende i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

 

Spørgsmål m.v.:

Hvis du på baggrund af dette brev har spørgsmål kan du kontakte undertegnede på e-mail ick@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 02.

 

Hvis der opstår problemer under udførelsen, kan projektleder Arne N Hensen kontaktes på e-mail anh@syddjursspildevand.dk eller tlf. nr. 87 53 10 08.

 

Der vil også være information om anlægsarbejdet på www.syddjursspildevand.dk

 

Hvis du ønsker mere orientering om kloaksepareringen efter, at anlægsarbejdet er igangsat f.eks. oplysninger om status og trafikafvikling er du velkommen til at sende din e-mail adresse til ick@syddjursspildevand.dk og husk at notere navn og adresse. Vi vil herefter ved udsendelse af e-mail løbende orientere om kloakeringsprojektet.