Kloakarbejder i Hornslet - Vibevej og Tendrup Hovvej

Spildevand

Syddjurs Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i Hornslet.

Anlægsarbejdet forløber fra januar 2021 - juli 2021. Projektet forventes igangsat slut august 2020. Ejendomme, der er omfattet af separeringen vil modtage orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres.

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Hornslet er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene.

Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene.

Separatkloakeringen.

Vejstrækninger, som berøres af kloaksepareringen, fremgår af vedlagte oversigtstegning.

Entreprenør.

Anlægsarbejdet har været udbudt i licitation og er efterfølgende overdraget til: Gerstrøm Entreprenør ApS.

Gravearbejde og afvikling af trafik.

Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde på Vibevej og dele af Tendrup Hovvej.

Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune.

Der vil blive foretaget trafikale ændringer/begrænsninger i arbejdsområdet, og der må forventes kortere perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme med bil ikke er muligt. I disse tilfælde vil grundejerne blive kontaktet forud af entreprenøren for praktisk aftale.

For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

Spørgsmål m.v.

Hvis du har spørgsmål angående projektet, kan du kontakte Bjørn Drøgemüller, se nedenstående kontaktinfo.

Der vil også være information om anlægsarbejdet på www.syddjursspildevand.dk

Oversigtstegning:

Oversigsttegning er viser hvor på Vibevej og Tendrup Hovvej der graves

Tidsplan: 
Anlægsarbejdet er planlagt afviklet i perioden august 2020 - februar 2021
Projektleder
Navn: 
Bjørn Drøgemüller
Telefon: 
87531003
Email: 
bd@syddjursspildevand.dk
Entreprenør
Navn: 
Gerstrøm Entreprenør ApS v/Philip Gerstrøm
Telefon: 
42130301
Email: 
pg@gerstrom.eu