Syddjurs Spildevand investerer i ny rensestruktur og bedre vandmiljø

 

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDDJURS SPILDEVAND – EVT. KONTAKT TIL FORMAND JAN KJÆR MADSEN, TLF 40 33 62 40

Forbrugerne skal betale 18 procent mere for at komme af med spildevandet næste år, men derefter falder prisen igen og vil være tilbage på nuværende niveau i 2028

 

Vandløbene og badevandet langs kysterne i Syddjurs Kommune skal være renere. Det kræver staten, og det ønsker de lokale politikere også.

Derfor skal Syddjurs Spildevand i gang med en række investeringer, som skal udføres så effektivt som muligt inden for en meget stram økonomisk ramme.

Det handler primært om to ting:

  • At rense spildevandet bedre og mere effektivt til gavn for både miljø, klima og pengepung. Det sker ved at nedlægge Syddjurs Spildevands 10 renseanlæg og føre spildevandet til Fornæs Renseanlæg ved Grenaa.
  • At begrænse overløb af urenset spildevand, når kloaksystemet ikke kan følge med ved heftige regnskyl.

Lavere pris på sigt

Det koster. I hvert fald på den korte bane. Derfor skal indbyggerne i kommunen betale en højere pris de næste seks år. Det besluttede bestyrelsen for Syddjurs Spildevand og fik endelig godkendelse fra byrådet i Syddjurs Kommune den 15. december.

Prisen for at komme af med spildevandet stiger fra 47,9 kroner per kubikmeter i år til 56,5 kroner næste år. Det er en stigning på 18 procent. For en gennemsnitshusstand i Syddjurs Kommune med et forbrug på 103 kubikmeter svarer det til 886 kroner ekstra næste år.

Derefter falder prisen hvert år. I 2028 vil prisen være under det nuværende niveau. Og ifølge prognoserne vil prisen være faldet til 29,13 kroner i 2050. Det er 39 procent mindre end i år.

”Den midlertidige takststigning er en investering i miljø, driftssikkerhed og en stærkere økonomi for Syddjurs Spildevand. Derfor er vi nødt til at låne penge til nye anlæg, og opkræve de penge, vi har brug for, til drift, renoveringer og afdrag,” siger formanden for Syddjurs Spildevand og medlem af byrådet, Jan Kjær Madsen.

Prognosen for taksterne er meget sikker. Forsyningerne er nemlig underlagt strenge økonomiske grænser for, hvor meget selskabet kan opkræve hos forbrugerne. Syddjurs Spildevand sætter prisen næste år så højt som muligt, og derefter falder den igen hvert år efter statslige krav om at effektivisere.

Regnvand skal udenom kloakkerne

Syddjurs Spildevand må derfor finde løsninger, som kan lade sig gøre inden for rammerne. Først og fremmest er der 10 indsatskrav, som myndighederne har pålagt forsyningsselskabet. En del af dem handler om at mindske overløb af urenset spildevand.

Ved skybrud og kraftig regn kan kloakker og renseanlæg ikke altid følge med. Så løber de over fra dertil byggede ’overløb’ og ud i vandmiljøet. Det er for at undgå, at blandet regn og spildevand løber ind i folks kældre og toiletter. Kloakkerne er lavet i en tid med mindre regn, og hvor miljøkravene til overløb var mindre. Nu, hvor det regner mere og oftere, og der tages større hensyn til miljøet, skal overløbet minimeres, så de sårbare vandløb, Ebeltoft Vig, Knebel Vig og Kalø Vig ikke lider overlast.

Nogle steder laver man et separat kloaksystem til regnvandet, blandt andet i Rønde, Thorsager og Hornslet. Men det er dyrt, så det er der ikke råd til alle steder i Syddjurs Kommune. I stedet vil Syddjurs Spildevand arbejde med andre løsninger for at lede overfladevand uden om kloakkerne. Det kan være såkaldte sparebassiner, hvor det blandede regn og spildevand gemmes til der er plads i renseanlægget. En anden model er at lade regnvandet sive ned eller udlede det til vandmiljøet via et forsinkelsesbassin. Bassiner, hvor der kun ledes regnvand til, kan fungere som kunstige søer, der eventuelt kan indgå som rekreative miljøer for lokalbefolkningen.

Næringsstoffer og eventuelle miljøfremmede stoffer, som mikroplast fra dæk og spildt brændstof, bundfælder i forsinkelsesbassinet, inden regnvandet løber videre ud i vandløb og hav.

Ny struktur giver besparelser

Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand har, med opbakning fra byrådet, desuden besluttet, at alt renset spildevand i løbet af de næste 10 år skal ledes ud i Kattegat, der er en langt mere robust recipient.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune forventes i 2022 at godkende en ny struktur, der betyder, at spildevandet fra Syddjurs kan ledes til Fornæs Renseanlæg ved Grenaa. Dermed skal Syddjurs Spildevand lukke sine 10 renseanlæg, der blandt andet udleder til de sårbare vandløb. Denne løsning er ikke kun bedre for miljø og klima. Den er også mere effektiv og billigere for alle borgere på Djursland – og medvirkende til den faldende takstudvikling på den lange bane. Over de kommende 10 år vil Syddjurs Spildevand i tæt samarbejde med AquaDjurs skulle investere 335 mio.kr. i den nye rensestruktur, hvoraf 279 mio.kr. finansieres af Syddjurs Spildevand. Hovedparten af investeringerne vil blive finansieret ved optagelse af lån.

”Det er en fremtidssikret løsning. Vi bliver meget bedre til at fjerne kvælstof og fosfor. Efterhånden som vi kan fjerne flere medicinrester og andre miljøfremmede stoffer, vil vi kun skulle investere i ny teknologi på ét og ikke ti renseanlæg. Sammen med AquaDjurs kan vi drive så stort et renseanlæg, at vi også kan lave en business case på at udvinde råstoffer fra slammet og producere biogas,” fortæller Jan Kjær Madsen.

Strukturplanen understøtter kommunens mulighed for fortsat vækst. For eksempel lægger tilflytningen allerede pres på renseanlægget i Rønde, der er ved at nå maksimal kapacitet. Derfor haster det med at rulle den store plan helt ud.

Billedtekst: Syddjurs Spildevands 10 renseanlæg skal nedlægges for at forbedre miljøet og effektivisere håndteringen af spildevandet i Syddjurs Kommune. Boeslum Renseanlæg bliver det sidste renseanlæg, der lukker, om cirka 10 år.