Spildevandskloakering af ejendomme langs Kalø Vig og nedlæggelse af Egens Renseanlæg

Spildevand

Hvad skal der ske:
I overensstemmelse med gældende spildevandsplan for Syddjurs Kommune skal ejendomme langs Kalø Vig spildevandskloakeres herunder Jagtens Hus (Jægerforbundet), Højskolen på Kalø. Kalø Økologiske landbrugsskole, Nappedam Bådlaug og Egens Havhuse. Spildevandet fra disse ejendomme skal fremover pumpes til eksisterende ledningsanlæg i Rønde og videre til rensning på Rønde Renseanlæg. Samtidig med spildevandskloakeringen af ejendommene langs Kalø Vig skal Egens renseanlæg nedlægges og fællesvandet herfra skal ligeledes renses på Rønde Renseanlæg.

Anlægsarbejde – Hvad skal det ske
Anlægsarbejdet i forbindelse med spildevandskloakeringen og nedlæggelse af Egens Renseanlæg er nært forestående. Dette anlægsarbejde omfatter etablering af 4600 m trykledning og 700 m spildevandsledning (gravitation) med tilhørende brønde. Herudover etableres 4 stk. store pumpestationer og 6 stk. mindre pumpestationer.

Spildevandskloakeringen vil betyde gravearbejde langs Kalø Vig. Det er hovedsagelig cykelstien, der bliver berørt. Størstedelen af de nye ledningsstrækninger vil blive gennemført ved styret underboring. Ved styret underboring begrænses gravearbejdet til etablering af huller, hvorfra de nye ledninger skal bores. Disse huller vil ligge med 100 – 200 meters afstand afhængig af de lokale forhold.


Oversigtstegning – Spildevandskloakering af ejendomme langs Kalø Vig

Oversigtstegningen kan hentes her: Afsk_tegn_01.pdf

Entreprenør
Der er afholdt licitation for ovennævnte anlægsarbejde. Anlægsarbejdet er efterfølgende overdraget til:

Entreprenørfirmaet Vam
Limevej 5, Vester Alling
8963 Auning

Entrepriseleder Michael Friis tlf. nr. 52 19 60 35

Vam kan i øvrigt kontaktes hele døgnet:
I tidsrummet kl. 08.00 – 16.00 på tlf. 86 49 23 00
I tidsrummet kl. 16.00 – 08.00 på tlf. 28 11 17 77

Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes igangsat i løbet af uge 2, 2018 og forventes afsluttet senest med udgangen af april 2018.
Der vil som udgangspunkt blive arbejdet på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Afvikling af trafik:
Etableringen af den nye spildevandsledning vil betyde en del gravearbejde på strækningen langs Kalø Vig fra Rønde til Egens Havhuse.
Entreprenøren har udarbejdet en afspærringsplan, som inden anlægsarbejdet igangsættes er godkendes af Syddjurs Kommune.

For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener og der vil blive foretaget trafikale ændringer og begrænsninger i arbejdsområdet. Hvis adgangen til den enkelte ejendom i en kortere perioder ikke er muligt, vil grundejerne forud blive kontaktet af entreprenøren.

Grundejerens ansvar
Ejer du en ejendom, der skal spildevandskloakeres, skal du have en autoriseret kloakmester til at tilslutte spildevandet fra din ejendom til den nye skelbrønd. Det interne spildevandssystem inde ejendommen skal ændres således, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning og kun spildevand afledes til den nye skelbrønd.

Det eksisterende spildevandsanlæg, som fremover ikke skal modtage spildevand, skal sløjfes, alternativt kan det anvendes til afledning af regnvand. Regnvand og drænvand må under ingen omstændigheder tilsluttes den nye skelbrønd og kan eventuelt kan håndteres som hidtil.

De ændringer, der skal ske inde på grunden efter skelbrønden, skal grundejeren selv betale.

Når spildevandsanlægget er klar til brug, anmodes grundejeren om indenfor en frist af 2 – 3 måneder at tilslutte ejendommens spildevand til den nye skelbrønd samt om at sløjfe det eksisterende spildevandssystem.

Samtidigt med anmodningen om tilslutning vil Syddjurs Spildevand A/S opkræve tilslutningsbidrag. Et tilslutningsbidrag for en bolig er 37.343 kr. (2018 takst)

Risiko ved opgravning:
Vi gør opmærksom på, at udgravninger kan medføre skader på nærtliggende og for dårligt funderede ejendomme. I henhold til Byggelovens § 12 skal vi gøre opmærksom på dette forhold.Entreprenøren vil forud for igangsætning af anlægsarbejdet foretage fotografering af de eventuelle eksisterende revner og skader på ejendomme.

Tidsplan: 
Anlægsarbejdet forventes igangsat i løbet af uge 2, 2018 og forventes afsluttet senest med udgangen af april 2018.
Projektleder
Navn: 
Iben Kaagh
Telefon: 
87 52 10 02 / 87 53 10 00
Email: 
ick@syddjursspildevand.dk
Entreprenør
Navn: 
VAM, Limevej 5, Vester Alling, 8963 Auning
Telefon: 
52 19 60 35