Renovering af pumpestation ved Femmøller strand

Spildevand

Renovering af pumpestationen Pst 005 ved Mols Kroen, Femmøller strand.
Stationen er udslidt og skal gennemgå en total renovation. For at sikre at håndtering af spildevandet er funktionsdygtigt under hele forløbet har vi valgt en løsning med en ny station ved siden af den gamle og en omkobling når den nye er bygget og i drift.
Samtidig er der valgt en anden vakuum løsning der kræver en anden opbygning af stationen end den eksisterende hvilket ligeledes taler for en komplet ny station. Det har også muliggjort at stationen kan overholde kravene til arbejdsmiljø.
Den nye station består af en kælder med en tank hvor 3 separate vakuum pumper sikre konstant vakuum. Når tanken er fyldt tømmes den af traditionelle pumper der trykker spildevandet ind på trykledningen.
Stationen håndterer udover spildevand fra vakuumsystemet også tilløbende spildevand fra Femmøller by. I alt er der ca. 265 husstande, herunder kro, restaurant og højskole koblet på stationen der håndtere ca. 25.000 m3 spildevand pr år.
I overbygningen vil alle dele der ikke tåler at stå under vand såsom styreventiler, måleinstrumenter og el-tavler befinde sig. Hermed er stationen fremtidssikret mod oversvømmelser i området og vil stadig være funktionsdygtig ved et niveau på ½ m over terræn.
I forbindelse med den nye station er der forsøgt nye løsninger af drift og filtre således at lugtgener i forbindelse med primært varmt vejr skulle være kraftigt minimerede.
Byggeriet forventes færdigt omkring 1. december. Det afsluttes med tilplantning i forhold til området således at stationen skæmmer mindst muligt. Den gamle station vil blive fjernet fuldstændigt.
På billedet er det endelige projekt illustreret.

Tidsplan: 
Forventes færdig omkring 1. december 2018
Rådgiver
Navn: 
Xylem, Qua-vac og VAM
Projektleder
Navn: 
Kathrine Eduard
Telefon: 
87 53 10 37 / 60123920
Email: 
ke@syddjursspildevand.dk