Kloakseparering af Rodskovvej, Løgtenvej m.fl. i Hornslet

Spildevand

I forbindelse Syddjurs Kommunes spildevandsplan er der planlagt separatkloakering af en del af Hornslet by, områderne B02a, B02b, B02c, B02d og B03 – dvs. en del af vejene.

Brovej
Toftevej
Rosenholmvej
Rodskovvej
Brogårdvej
Møllestedet


Fra fælleskloak til separatkloak
I forbindelse med kloaksepareringen omdannes det eksisterende hovedkloaksystem (fællessystem med regn og spildevand i samme ledning), til et separatsystem (regn og spildevand i hver sin kloakledning). Dette gælder også for stikledninger og skelbrønde. Dermed vil hovedkloaksystemet blive forberedt for fremtidig separering af regn- og spildevand på privat grund. Kloakarbejderne vil omfatte etablering af nye kloakledninger, både ved traditionel opgravning og ved gravefri metoder som styret underboring.

Formål med separeringen
Hovedformålet med at separere kloaksystemet er, at få stoppet udledning af urenset spildevand til vandløbene. Når det regner meget har fælleskloakken ikke plads til de store mængde vand og systemet går i overløb til vandløbene. Dermed ledes både regnvand og urenset spildevand direkte ud i vandløbene, og det kan have store konsekvenser for miljøtilstanden i vandløbene.

Når kloakken separeres vil den samtidigt blive opdimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder.

Entreprenør
I uge 25 afholdes licitation på arbejdet og der vælges den entreprenør der skal udføre arbejdet.

Afvikling af trafik
Under arbejdets udførelse må der generelt forventes gener i form af bl.a. støj, vibrationer, støv og kørsel med tunge entreprenørmaskiner i området, jordtransport, samt opgravninger i veje/fortove.

Der vil blive foretaget trafikale ændringer og begrænsninger i området, og der må således påregnes perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme ikke er mulig for motorkøretøjer, specielt for sideveje uden omkørselsmuligheder. For disse vil der forud for indskrænket adgang med motorkøretøjer, blive husomdelt yderligere info med detaljer.

Der vil i forbindelse med kloakarbejderne blive taget mest muligt trafikalt hensyn til de forretninger og erhvervsdrivende, der bliver berørt under udførelsen. Tiltag for disse vil blive drøftet og afklaret løbende på vej-og trafikmøder umiddelbart før kloakarbejderne opstartes på de enkelte vejstrækninger.

Entreprenøren udarbejder afspærringsplan/omkørselsplan som godkendes af Syddjurs Kommune.

Separatkloakering på privat grund
Er din ejendom berørt af separatkloakeringen vil du få brev fra Syddjurs Spildevand A/S.

Når separatkloakeringen af den offentlige kloak er gennemført, har Syddjurs Spildevand ført to kloakstik med tilhørende skelbrønd til henholdsvis regnvand og spildevand ind til din ejendom. Du vil blive kontaktet af Syddjurs Spildevand/entreprenøren med hensyn til den bedste placering af stik og skelbrønde.

Kloakarbejdet på privat grund samt tilslutning til de nye skelbrønde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det foreslås, at du tager kontakt til en autoriseret kloakmester, for at få et overblik over de nødvendige ændringer af kloaksystemet i forbindelse med kloakeringen, og eventuelt få et overslag/tilbud på dette arbejde. Udgiften for ændring af kloakken inde på din egen grund frem til skelbrøndene skal du selv afholde.

Når kloakarbejdet i hovedkloaksystemet er afsluttet og der er etableret skelbrønde udsender Syddjurs Kommune varsel og påbud om kloakseparering på privat grund. Fristen for udførelse vil være omkring 3-4 måneder efter modtaget påbud.

Tætte kloakker kan medføre, at grundvandsspejlet stiger:
Gamle kloakrør er ofte ikke 100 % tætte, og derfor kan grundvandet sive ind i rørene. Kloakrør kan derfor have en drænende effekt i et område, selvom det selvfølgelig ikke er hensigten. De nye kloakledninger, som vi lægger i vejen, vil derimod være fuldstændig tætte. Der vil således ikke kunne strømme grundvand ind i vores ledninger fremover. Dette kan potentielt betyde, at grundvandsspejlet i området vil stige. Det er derfor vigtigt, at alle bygninger har gode og funktionsdygtige omfangsdræn, så man kan sikre sig imod grundvandsskader.

Vi har ikke kendskab til, hvor meget grundvand der evt. er trængt ind i de gamle kloakrør og dermed heller ikke kendskab til, om det vil have konsekvenser for grundvandsstanden i området. Vi orienterer blot om dette forhold, da det ikke er Syddjurs Spildevands opgave at dræne jorden i området for højt grundvandsspejl.

Risiko ved opgravning:
Vi gør opmærksom på, at udgravninger kan medføre skader på nærtliggende og for dårligt funderede ejendomme. I henhold til Byggelovens § 12 skal vi gøre opmærksom på dette forhold.

Entreprenøren vil forud for igangsætning af anlægsarbejdet foretage fotografering af de eventuelle eksisterende revner og skader på ejendomme.

Tidsplan: 
Projektet forventes opstartet i uge 26 og afsluttet i december måned i år.
Projektleder
Navn: 
John Madsen
Telefon: 
8753 1009 / 8753 1000
Email: 
jom@syddjursspildevand.dk
Projektleder
Navn: 
Anja Trælle Quorning
Telefon: 
8753 1003
Email: 
ant@syddjursspildevand.dk