Kloakarbejder i Knebel

Spildevand

 

Seneste nyt om trafikafvikling på Lyngevej:

Fra onsdag d. 18.07.2018 kl. 16, åbnes for gennemkørsel til Vistoft via Skoletoften og Lyngevej.

Lyngevej forventes spærret for gennemkørsel frem til uge 38, 2018.
I uge 28 udføres asfaltbelægning fra Gl. Kirkevej til og med Mols Feriecenter.
I uge 32 og 33 udføres asfalt på øvrige klargjorte vejarealer.
Resterende asfalt udføres efter uge 38.
Der graves ikke i Skoletoften på strækninger i perioden, hvor den anvendes til omkørsel.

 

Hvad skal der ske:
Syddjurs Kommune har besluttet at separere en del af kloaksystemet i Knebel.
Separering af kloaksystemet betyder, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin kloakledning.
Regnvandet ledes således via det nye regnvandssystem til et regnvandsbassin, og spildevandet ledes som hidtil til renseanlægget Skellerupvej 2A.
Ejendomme og vejstrækninger, der vil blive berørt af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegning. Beslutningen betyder endvidere, at kloaksystemet på private grunde skal separeres.

Kort: Oversigtstegning over Knebel by hvorprojektområdet er skraveret (området hvor kloakken skal separeres).

Når kloakken separeres, skal regnvand ledes gennem et regnvandsbassin, hvor det renses og forsinkes, før det ledes ud i vandløbet. Dette betyder, at Syddjurs Spildevand anlægger et nyt regnvandsbassin ved Holmbjergvej 3A med udløb til Skellerup Å.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:
Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Knebel er, at reducere udledning af spildevand til Knebel Vig og udskifte gamle kloakledninger.
Ved kraftige regnhændelser har den eksisterende fælleskloak ikke kapacitet til afledning af både regn- og spildevand, hvilket medfører overløb til Hornsbæk og Knebel Vig.

Afvikling af trafik:
Entreprenøren vil udarbejde en afspærrings- og omkørselsplan, der skal godkendes af Syddjurs Kommune.
Der vil blive foretaget trafikale ændringer/begrænsninger i arbejdsområdet, og der må forventes kortere perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme med bil ikke er muligt. I disse tilfælde vil grundejerne blive kontaktet forud af entreprenøren for praktisk aftale.

For beboere og handlende i området må der i anlægsperioden forventes gener i form af bl.a. støj vibrationer, kørsel med entreprenørmaskiner, opgravning i veje/fortove og jordtransport i forbindelse med anlægsarbejdet.

Hvad betyder dette for mig:
Indenforprojektområdet, hvor regn- og spildevand separeres, skal separering på privat grund udføres af en autoriseret kloakmester. Udgiften hertil betales af grundejeren.
Når separatkloakeringen af den offentlige kloak er gennemført, har Syddjurs Spildevand ført to kloakstik med tilhørende skelbrønde til henholdsvis regn- og spildevand ca. 1 m indenfor skel og tilkoblet eksisterende kloak fra ejendommen.
Når Syddjurs Spildevand har gjort de nye skelbrønde til ejendommen klar til brug, vil ejeren blive anmodet om at separere kloakken. Regnvand tilsluttes ny regnvandsskelbrønd. Alternativt kan regnvand nedsives på grunden.

Risiko ved opgravning:
Vi gør opmærksom på, at udgravninger kan medføre skader på nærtliggende og for dårligt funderede ejendomme. I henhold til Byggelovens § 12 skal vi gøre opmærksom på dette forhold.
Geoscandic har foretaget geotekniske undersøgelser inden opstart. Vibrationsmålinger på bygninger vil blive foretaget under arbejdets udførelse. Niras vil forud for igangsætning af anlægsarbejdet foretage fotografering af de eventuelle eksisterende revner og skader på ejendomme.
Er du vidende om, at der er revner eller sætningsskader på jeres ejendom, vil vi gerne have besked inden anlægsarbejdet igangsættes. Husene fotograferes udefra. For eventuel fotografering på bagsiden af bygninger kan det være nødvendigt at komme ind på din ejendom. Ønsker i ikke, at vi kommer ind på din ejendom for at foretage fotografering, vil vi meget gerne høre fra jer. Forud for fotograferingen vil Niras, hvis i kontakte jer, hvis i er hjemme.
Såfremt der er personer, der bor til leje i jeres ejendom, vil vi bede jer om at orientere dem om fotograferingen.

Geoteknik:
Geoscandic, Asmusvej 1, 8530 Hjortshøj

Tidsplan: 
Anlægsarbejdet er planlagt afviklet i perioden oktober 2017 til oktober 2018 med opstart i uge 43 og er opdelt i 2 etaper. Projektopstart ved Holmbjerg. Detailtidsplan for de enkelte vejstrækninger og private arealer vil blive meddelt.
Entreprenør
Navn: 
Erik Pedersen A/S, Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Telefon: 
20 75 80 10
Email: 
rp@eep-as.dk
Rådgiver
Navn: 
Niras, Ceres Allè 3, 8000 Aarhus C
Projektleder
Navn: 
Arne Hensen
Telefon: 
87 53 10 08
Email: 
anh@syddjursspildevand.dk