Kloakarbejder i Karlby

Spildevand

Hvad skal der ske:

Det er besluttet at separere kloaksystemet i Karlby.

Separering af kloak betyder, at regnvand og spildevand i fremtiden skal løbe i hvert sit rør.
Regnvandet vil i fremtiden blive ledt via nyt regnvandssystem til nyt regnvandsbassin, og herefter vil renset regnvand blive ledt til Skørring Å. Regnvandsbassinet sikrer, at regnvandet bliver renset og forsinket, inden det ledes til Skørring Å. Spildevandet vil i fremtiden løbe i nye spildevandsledninger. Den eksisterende fællesledning vil på sigt blive fjernet eller fyldt med beton. 

Oversigt over hvilke veje og områder der skal opgraves, kan ses på nedenstående plantegning.

 

Hvorfor skal kloakken separeres:

En del af Karlby er i forvejen separatkloakeret, og formålet er, at hele byen skal separatkloakeres. I dag tilsluttes det fælleskloakerede system det separatkloakerede system, og via et overløb sker der opstuvning til regnvandsledningen. Når det regner, er der ikke kapacitet nok i de fælleskloakerede ledninger, hvorfor der sker opstuvning til terræn. Derudover vil der pga. tilslutning til det separatkloakerede system ikke være en fuldstændig adskillelse af regn- og spildevand. Dette betyder, at der er risiko for, at der bliver ledt urenset spildevand til Skørring Å.

Ved at separatkloakere hele byen vil separatkloakeringen have en positiv miljømæssig effekt på Skørring Å, da der i fremtiden kun vil blive ledt renset regnvand til vandløbet. Derudover sikres det, at der er bedre kapacitet i ledningerne.

Hvornår skal kloakken separeres:

Arbejdet er opdelt i to etaper. Etape 1 omhandler arbejder i byen langs Slotsvej. Etape 1 blev afsluttet februar 2019. Etape 2 omhandler arbejder langs del af Nørreled samt Lergravvej, ledninger i markarealer og etablering af regnvandsbassin. Etape 2 er påbegyndt og arbejder over markarealer er afsluttet. Arbejder i Nørreled påbegyndes august forventes færdiggjort september 2019.

Entreprenør:

Arbejdet udføres af Gerstrøm Entreprenør ApS. Entrepriselederen er Philip Gerstrøm.

Afvikling af trafik:

Nørreled vil i perioden blive spærret for gennemkørsel, men kun være spærret på en kortere strækning ad gangen, så ejendomme langs arbejdsbæltet bliver generet mindst muligt.

Entreprenøren skal inden arbejdets opstart udarbejde en omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Omkørslen kan skabe midlertidige gener pga. øget trafik på omkringliggende veje.

Syddjurs Spildevand A/S bestræber sig på at begrænse generne mest muligt i forbindelse med arbejderne.

Risiko ved opgravning:

Vi gør opmærksom på, at udgravninger kan medføre skader på nærtliggende og for dårligt funderede ejendomme. I henhold til Byggelovens § 12, skal vi gøre opmærksom på dette forhold.

 

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål til projektet kan du kontakte:

Bygherre: Syddjurs Spildevand A/S,

v. Jørgen Jakobsen                                                                       

jj@syddjursspildevand.dk,

87 53 10 10

 

Rådgiver: Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S,

v. Morten Lynghus

ml@vming.dk

20 45 39 44

Entreprenør: Gerstrøm Entreprenør ApS,

v. Philip Gerstrøm

pg@gerstrom.eu

4213 0301