Vandafledningsbidrag

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling
Folketinget har i juni 2013 besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der indføres derfor en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning. 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget træder i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.  

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

 • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
 • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.
 • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk, som vil være åben fra 15. september og en måned frem.

Vandafledningsbidraget kan være delt i op i et variabelt og fast bidrag. Trappemodellen vedrører kun det variable bidrag.

Årsopgørelse og a´conto
Årsafregningen med 1. a´conto udsendes i marts, med forfald den 15. marts og 2. a´conto udsendes i september, men forfald den 15. september .

Taksterne kan ses under Takster

Syddjurs spildevand A/S har skiftet forbrugsafgiftssystem og der kan derfor være mindre forandringer i forbindelse med forbrugsafregningerne.

Bl.a. har vi lavet en aftale med NETS (tidligere PBS) om at udsende afregningerne - også dem, der ikke er tilmeldt automatisk betaling via NETS.

Vandmåleraflæsning ved ejerskifte
Hvis du sælger din ejendom, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen skal indberettes til Syddjurs spildevand A/S. Vi udarbejder så en flytteopgørelse for ejendommen.

Sælger eller ejendomsmæglere kan benytte dette skema til at indberette oplysningerne på: Vandmåleraflæsning ved ejerskifte

Vi modtager gerne oplysningerne på mail til post@syddjursspildevand.dk eller pr. post til Syddjurs Spildevand A/S, Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Husk at melde flytning. Sælgeren hæfter for alt forbrug, indtil vi modtager de oplysninger, som fremgår af skemaet.


Vandspild

Hold øje med vandforbruget

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbedraget er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren. Dette gælder kun for boliger.

Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand, som ikke er løbet til kloak.

Sådan gør du
Ejeren sender en skriftlig ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug med dokumentation for:

 1. Hvor skaden er sket – evt. med foto, der viser brudplacering
 2. Hvor stor vandspildet er (angivet i ca. m3)
 3. Seneste måleraflæsninger
 4. At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør. Vedlæg f.eks. kopi af faktura
 5. At vandet ikke er løbet i kloakken

Disse betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at vi kan behandle din ansøgning om refusion.

Ansøgningen vil blive behandlet straks efter, at vi har modtaget dokumentation, og du vil modtage svar inden for 14 dage efter modtagelsen.

Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.

Ved refusion skelnes mellem synlige og ikke synlige installationer.

Ved synlige installationer ydes ingen refusion.

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:  

 • Utæt toilet
 • Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
 • Slanger til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner evt. med slange

Eksempler på usynlige installationer, hvor der kan søges om refusion:  

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Send ansøgning til:
Syddjurs Spildevand A/S
Tyrrisvej 14
8410 Rønde

Ansøgningsskema hentes her: Ansøgning til vandspild

Har du spørgsmål i forbindelse med forbrugsafgifter kan du kontakte os på
tlf. 87 53 10 00